Działania spółdzielni po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Wprowadzone zmiany w treści ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obejmujące także ustawę prawo spółdzielcze wymuszają podjęcie prac o charakterze organizacyjno–prawnym i ekonomiczno–finansowym w całokształcie działalności spółdzielni.

Prowadzenie odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencji i rozliczania przychodów i kosztów oraz kalkulacji opłat nie może między innymi "zwolnić" Zarząd Spółdzielni od obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, jak również z czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem.

Stąd też prowadzone przez Firmę Informacyjno–Szkoleniową "CONSULTANT" od kilku lat szkolenia i zdobyte doświadczenia w tym zakresie nabierają szczególnego znaczenia. Oznacza to, że służby spółdzielni muszą aktualnie zintensyfikować prace w kilku istotnych dla nich obszarach działania, przede wszystkim chodzi o:

  • Metodykę pracy organów a w szczególności "walnego zgromadzenia podzielonego na części" wraz z nowym, poszerzonym zakresem kompetencji mieszczących się w granicach określonych przez ustawodawcę.
  • Opracowanie metodyki budowy strategii działania dla całej spółdzielni.
  • pracowanie metodyki strategii remontowej, która zapewni efektywny a zarazem ekonomiczny system prowadzenia prac remontowych nie tylko odniesionych do nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, ale przede wszystkim wyodrębnionych (oznaczonych) nieruchomości jednobudynkowych. Strategia remontowa w zależności od wewnętrznych uwarunkowań danej spółdzielni winna także zapewnić skuteczny a zarazem efektywny sposób dokończenia rozpoczętych prac "termomodernizacyjnych" lub ich rozpoczęcia przy akceptowanych przez członków spółdzielni źródłach jej finansowania.
  • Metodykę prowadzenia odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencji oraz rozliczania przychodów i kosztów w tym także kalkulacji opłat.
  • Znowelizowanie i opracowanie regulaminów określających metodykę i procedury funkcjonowania spółdzielni w całokształcie jej działania odnoszonych zarówno do organów jak i przedsiębiorstwa spółdzielczego.

Oczywistym jest, że tak przedstawione zagadnienia będą wymagać nowych lub nowelizację już istniejących rozwiązań systemowych w spółdzielni obejmujących między innymi odmienne regulacje prawne, organizacyjne i ekonomiczno–finansowe. Należą do nich przede wszystkim zmiany w treści statutu, regulaminach wewnętrznych w tym także stworzenie nowych, w szczególności w sferze polityki remontowej nieruchomości spółdzielczych oraz wprowadzenie zgodnie z wartościami spółdzielczymi takich rozwiązań, które zapewnią finansowanie przedsięwzięć w ramach posiadanych środków finansowych przy poszanowaniu zapisów wynikających z nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Tak przedstawione niektóre tylko działania, wymagają nowych, odmiennych procedur zarówno w układzie funkcjonowania organów spółdzielni jak i poszczególnych służb przedsiębiorstwa spółdzielczego. Wychodząc naprzeciw "zapotrzebowaniom spółdzielni" Firma "CONSULTANT" organizuje cykl szkoleń, będących ze sobą integralnie związanych, przedstawiając metody i procedury zapewniające dostosowanie funkcjonowania spółdzielni w całokształcie jej działania do nowych uwarunkowań prawnych. Wykłady, warsztaty i seminaria zostaną zgodnie z długoletnią tradycją Firmy wzbogacone materiałami prezentującymi nowe, często modelowe rozwiązania w przedmiotowej problematyce.

Stąd też Firma "CONSULTANT" pragnie Państwu przedstawić propozycje rozwiązań w istotnych obszarach odniesionych do nowego, aktualnego systemu prawnego, na organizowanych w drugim półroczu kursach oraz seminariach, w szczególności są to następujące grupy zagadnień - tematyka kursów i seminariów:


26-28 WRZESIEŃ - Nowelizacja treści statutu. Porządek obrad i podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie lub zebranie przedstawicieli członków nie tylko w zakresie statutu.

Problematyka seminarium między innymi będzie dotyczyć wprowadzenia do treści statutu zapisów określających nowe procedury w zakresie funkcjonowania organów w tym walnego zgromadzenia w częściach, zarządzania nieruchomościami spółdzielczymi, prowadzenia procesu inwestycyjnego, termomodernizacyjnego i remontowego oraz możliwości przejściowego przesuwania środków finansowych między poszczególnymi nieruchomościami w ramach tzw. zwrotnej pomocy finansowej.


« Strona Główna


® All Rights Reserved