SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ORGANIZOWANE W UKŁADZIE SESJI WYJAZDOWYCH ORAZ W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI (wybrane zagadnienia)

Zmieniające się uwarunkowania prawne w polskiej rzeczywistości dotyczą także procesu podejmowania decyzji w spółdzielni mieszkaniowej. Uwarunkowania te w szczególności są określone przez: nowelizację ustawy z dnia 14 czerwca 2007r. o zmianie ustawy "O Spółdzielniach Mieszkaniowych" oraz o zmianie niektórych innych ustaw (w tym także ustawy "Prawo Spółdzielcze"); zmianę ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy "O Gospodarce Nieruchomościami" oraz o zmianie niektórych innych ustaw a także nowelizację ustawy "Prawo Budowlane" Ustawa z dnia 14 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – (Dz. U. z dnia 13 lipca 2007r.) Dz. U. 2007r. Nr 125, poz. 873 – między innymi art. 41, 6, 83.  Stąd też koniecznością staje się ugruntowanie, poszerzenia oraz nabycia nowej wiedzy w zakresie funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu kontroli i nadzoru w układzie działania spółdzielni.

Firma Informacyjno – Usługowa "CONSULTANT" na bazie analizy problematyki organizacyjnej i prawnej w wielu spółdzielniach oraz biorąc pod uwagę zmieniające się przepisy prawa proponuje państwu szkolenia w maju i czerwcu br. obejmujące problematykę funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz zarządzania nieruchomościami spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej. Szczegółowe informacje zawarte będą w przygotowanych przez Firmę ofertach.

FIRMA INFORMACYJNO – USŁUGOWA "CONSULTANT" ORGANIZUJE TAKŻE SZKOLENIA W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI – TEMATYKA, TERMIN ORAZ KOSZT DO INDYWIDUALNEJ NEGOCJACJI


RADA NADZORCZA JAKO ORGAN KONTROLNO-NADZORCZY
 1. Spółdzielnia mieszkaniowa jako organizacja.
  • Podstawowe wartości spółdzielcze.
  • Przedmiot działalności spółdzielni mieszkaniowej.
  • Struktura organizacyjna spółdzielni mieszkaniowej.
  • Zrzeszenie członków.
  • Przedsiębiorstwo spółdzielcze.
 2. Rada nadzorcza jako organ kontrolno – nadzorczy.
  • Zakres działania rady nadzorczej.
  • Wybór i odwoływanie członków rady nadzorczej.
  • Struktura organizacyjna rady nadzorczej.
  • Metodyka pracy rady nadzorczej.
  • Tryb obradowania rady nadzorczej.
  • Metodyka w zakresie podejmowania uchwał przez radę nadzorczą.
  • Odpowiedzialność rady i jej członków.
 3. Walne zgromadzenie (walne zgromadzenie w częściach) jako najwyższy organ w spółdzielni.
  • Podstawy prawne funkcjonowania walnego zgromadzenia.
  • Kompetencje walnego zgromadzenia.
  • Procedura i forma zwoływania walnego zgromadzenia.
  • Przygotowanie materiałów na walne zgromadzenie.
  • Zasady obradowania i podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie.
 4. Organy fakultatywne np. zebranie członków nieruchomości.
 5. Zasady i tryb sporządzania regulaminów wewnątrzspółdzielczych.
  • Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki nieruchomościami spółdzielczymi oraz opłat wnoszonych do Spółdzielni.
  • Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego.
  • Zasady, tryb i uregulowania prawne w zakresie tworzenia interwencyjnego subfunduszu remontowego zapewniającego prawidłową gospodarkę remontową w spółdzielni oraz subfunduszu remontowego na realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych o których mówi ustawa z dnia 18 grudnia 1998r.
  • Regulamin (umowa) administrowania nieruchomościami lokalowymi osób posiadających tytuł prawny do lokalu niebędących członkami.
 6. Planowanie strategiczne i operacyjne (roczne) w nowym systemie prawnym.
  • Strategia działania spółdzielni mieszkaniowej.
  • Struktura rodzajowa strategii działania spółdzielni mieszkaniowej
  • Metodyka opracowywania strategii działania spółdzielni mieszkaniowej.
 7. Plan operacyjny jako instrument realizacji i kontroli strategii działania spółdzielni.
  • Kluczowe obszary efektywności wynikające z przyjętej strategii.
  • Strategiczne punkty kontroli w spółdzielni związane z tzw. krytycznymi punktami organizacji.
  • Rodzaj kontroli i ich zakres oraz szczegółowość.
  • Uspołecznienie procesu kontroli.
 8. Procedura w zakresie kalkulacji opłat wnoszonych do spółdzielni.
  • Podstawy organizacyjno–prawne kalkulacji opłat wnoszonych do spółdzielni.
  • Struktura rodzajowa kosztów działalności spółdzielni mieszkaniowej.
  • Struktura podmiotowa i przedmiotowa osób wnoszących opłaty.
  • Proponowane stawki opłat wnoszonych do spółdzielni.
  • Określenie (ostateczne) wysokości opłat wnoszonych do spółdzielni mieszkaniowej.
« Strona Główna


® All Rights Reserved