serwis komputerowyopony używane

HARMONOGRAM SZKOLEŃ W DRUGIM KWARTALE 2008 ROKU
KWIECIEŃ 2008

09.04 - 11.04.2008r. SEMINARIUM mające na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

SEMINARIUM będzie organizowane w dniach - 09.04-11.04. br.

Temat: ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI - ASPEKT PRAWNY ORAZ TECHNICZNY - zgodnie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, temat, termin oraz szczegółowy program kursu specjalistycznego przekazano do Ministerstwa Infrastruktury

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SEMINARIUM

I. UWARUNKOWANIA PRAWNE PROCESU ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI.
 1. Analiza aktualnego stanu prawnego w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi.
 2. Określenie warunków organizacyjno-prawnych zarządzania i administrowania nieruchomościami spółdzielczymi:
  • Zapisy statutowe warunkujące proces zarządzania nieruchomościami spółdzielczymi.
  • Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego.
  • Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki nieruchomościami spółdzielczymi oraz opłat wnoszonych przez członków oraz osób niebędących członkami do spółdzielni.
  • Zasady, tryb i uregulowania prawne w zakresie tworzenia interwencyjnego subfunduszu remontowego zapewniającego prawidłową gospodarkę remontową w spółdzielni.
  • Zasady, tryb, uregulowania prawne w zakresie tworzenia i wykorzystania subfunduszu remontowego na realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych o których mówi ustawa z dnia 18 grudnia 1998r.
  • Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.
  • Regulamin (umowa) administrowania nieruchomościami lokalowymi osób posiadających tytuł prawny do lokalu niebędących członkami.
 3. Metodyka budowy strategii remontowej dla pojedynczej nieruchomości oraz dla całości nieruchomości spółdzielni - założenia organizacyjno-prawne.
 4. Źródła informacji o nieruchomościach.
 5. Przejmowanie nieruchomości do zarządzania (administrowania).
  • Zakres i forma protokołu przejęcia nieruchomości.
  • Misja, wizja oraz cele strategiczne właściciela wobec nieruchomości jako wytyczne działań zarządcy nieruchomości.
  • Plan długookresowy jako instrument zarządzania nieruchomością.
II. TECHNICZNE DETERMINANTY PROCESU ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI
 1. Przegląd podstawowych regulacji prawnych określających determinanty procesu zarządzania i administrowania nieruchomościami.
 2. Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych - Książka obiektu budowlanego.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości.
  • Certyfikat energetyczny - ustawa "Prawo Budowlane" oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008r. - Dz. U. 2008r. Nr 17, poz. 104.
 3. Strategia remontowa jako instrument zaspokajania potrzeb i roszczeń osób posiadających tytuł prawny do lokalu w nieruchomości.
 4. Finansowanie i rozliczanie działalności remontowej spółdzielni jako całości oraz w układzie administracji i wyodrębnionych nieruchomości.
 5. Inwestycje w zarządzaniu nieruchomościami.

MAJ - CZERWIEC 2008

KURS SPECJALISTYCZNY mający na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Temat: STRATEGIA DZIAŁANIA JAKO INSTRUMENTU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

Termin: Kurs odbędzie się w układzie dwóch wyjazdowych sesji 07.-09.05.br. oraz 04-6.06.2008r.


Całkowity koszt kursu (DWIE SESJE) wraz z materiałami:
 • 1 osoba 1700 zł.
 • 2 osoby z tej samej spółdzielni - łącznie 3100 zł.
 • 3 osoby i więcej z tej samej spółdzielni - 1450 zł od każdej osoby.
 • możliwy jest udział tylko w jednej sesji - cena 900 zł od osoby.
SESJA I - TERMIN 07.05-09.05.2008r.
 1. Zarządzanie strategiczne - teoria i praktyka.
 2. Strategia działania Spółdzielni oraz Wspólnoty Mieszkaniowej - metodyka budowy oraz regulacje prawne warunkujące jej wprowadzenie i realizację.
 3. Struktura rodzajowa strategii działania Spółdzielni oraz Wspólnoty Mieszkaniowej:
  • Substrategia zachowań rynkowych Spółdzielni oraz Wspólnoty Mieszkaniowej.
  • Substrategia zarządzania nieruchomościami spółdzielczymi - struktura i regulacje prawne:
   • Program prac remontowych realizujących potrzeby i roszczenia członków oraz zapewniających odpowiednie traktowanie uczestników nieruchomości budynkowej (zostaną zaprezentowane rozwiązania organizacyjno-prawne między innymi odnośnie do uchwał organów, umów, regulaminów i treści statutu oraz harmonogramu realizacji);
   • Program prac remontowych polegających na realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych o których mówi ustawa z dnia 18 grudnia 1998r. tj. określenie zakresu prac i harmonogramu ich realizacji w układzie spółdzielni oraz osiedli oraz wspólnoty mieszkaniowej; uchwał walnego zgromadzenia; zmian w regulaminach; udziału w finansowaniu osób posiadających tytuł prawny do lokalu (poza najemcami) oraz kalkulacji opłat;
  • Zarządzanie finansami - Substrategia zabezpieczenia finansowego i realizacji zobowiązań.
  • Substrategia prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  • 1.Substrategia działalności społecznej i kulturalno-oświatowej - uchwała walnego zgromadzenia, źródła finansowania i kalkulacja opłat.
SESJA II - TERMIN 04.06-06.06.2008r.
 1. Metodyka tworzenia dokumentacji projektów w ramach standardów europejskich-studium wykonalności.
 2. Obowiązki zarządcy nieruchomości wynikające z przepisów prawa i norm zawodowych
 3. Certyfikat charakterystyki energetycznej - procedura podejmowania decyzji w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
 4. Finansowanie i rozliczanie procesu eksploatacji, utrzymania oraz przedsięwzięć termomodernizacyjnych nieruchomości jednobudynkowych a także w układzie administracji osiedlowej jak i całej spółdzielni oraz wspólnoty mieszkaniowej.
 5. Metodyka kalkulacji opłat wnoszonych do Spółdzielni (Wspólnoty Mieszkaniowej) jako podstawa w procesie postępowania sądowego.
 6. Strategia działania jako instrument kontroli i nadzoru osób posiadających tytuł prawny do lokalu - zarządzania konfliktami.
 7. Roczny (operacyjny) plan realizujący zapisy strategii działania oraz programu prac remontowych w tym przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
« Strona Główna


® All Rights Reserved